ஐயோ!

y u so liddat one 啊?

Ampeçamos

(Ller en grafía llionesa)

Zde que fiç 30 anhos, sinto un cachico más l peso de los anhos. Bá, sei que ye ũa boubada. Trinta ye solo un númaro de l sistema decimal i los anhos nun son más qu’ũa ounidade de tempo ambentada pul home. Se l nuosso sistema de cuntaige fusse, por eisemplo, de base 12, cuido que nun me preocuparie anté chegar a los 36 anhos. Assi i todo, l’eirracionalidade ye más fuorte que you.

Pus bien, deixo-me lhebar por aquesses sentimientos. Ũa mirada rápida a la mie biblioteca i ũa cuncluson: tantas lhénguas ampeçadas sien chegar a lhado ningun. Beio los mius lhibros d’asturiano, mas l’asturiano normativo nun me gusta. Siempre quije daprender l’astur-lhionés oucidental. Miro pa los lhibricos de cuontas an mirandés i penso: por quei nó? Pongo-me a screbir al porsor Amadeu.

Lhougo, atopo ũa ambora mi triste: l porsor muorriu-se fai yá 4 anhos. Concho! Ye berdade que solo lo coincie pula anternete, mas guardo mi buonas recordaçones sues. Inda surpreso pula ambora, tomo ũa decison: bou a daprender l mirandés. Ũas horicas açpuis, acá stou you, a screbir aquestas lhinhas. Quaije 10 anhos más tarde, buolbo a ampeçar, i cula ampresson que siempre chego atrasado…

Buono, más bale tarde que nunca, nó? Oubrigado, porsor!

(Lher en grafia mirandesa)

Desde que fice 30 años, sinto un cachico más el pesu de los años. Bá, séi que ye unha boubada. Trinta ye solo un númaru del sistema decimal y los años nun son más qu’unha unidade de tempu inventada pol home. Si’l nuosu sistema de contax̣e fose, por eṣemplu, de base 12, cuido que nun me preocuparíe anté chegar a los 36 años. Así y todo, l’irracionalidad ye más fuorte que you.

Pos bien, déixome llevar por aqueses sentimientos. Unha mirada rápida a la mie biblioteca y unha cuncluṣón: tantas llenguas empezadas sien chegar a lladu ningún. Veyo los mieus llibros d’asturianu, mas l’asturianu normativu nun me gusta. Siempre quixe daprender l’asturllionés occidental. Miro pa los llibricos de cuontas en mirandés y penso: por quei nó? Póngome a escrebir al porsor Amadeu.

Llougo, atopo unha ambora mi triste: el prosor muoríuse fai yá 4 años. Concho! Ye verdade que solo lo coñecíe pola internet, mas guardo mi buonas recordaçones sues. Inda surpreso pola ambora, tomo unha deciṣón: vou a daprender el mirandés. Unhas horicas aspóis, acá estou you, a escrebir aquestas llínias. Cuaṡe 10 años más tarde, vuolvo a empezar, y cola impresón que siempre chego atraṣado…

Buonu, más vale tarde que nunca, nó? Oubrigado, porsor!