ஐயோ!

y u so liddat one 啊?

Flu shot

Cerca ya el winter, so tiempo ya para na flu shot.

Cuando diutay bata pa lang yo, firme yo ta’n costipao. Por eso, del High School cada año ta manda conmigo man flu vaccine el mio mayores.

Ahora grande ya yo, pero yo ya lang ta precura siempre man vaccine, masquen si na abroad yo, para lejos na costipao. Asegun na mio experiencia, de bien efectivo gad ‘se y no hay peligro. At least, no hay pa yo puede experiencia maga side effects.

Bien alegre yo kay ya puede yo man vaccine este dia, pero mas alegre pa kay libre lang ‘se yo ya puede saca. Protectao ya yo de flu ya para este año.

Poco lang yo ta sale na casa este maga tiempo, so era bonito el weather este dia, pero escuro el cielo y ta’n ulan ya del ya desperta yo. Haay, sayang!