ஐயோ!

y u so liddat one 啊?

Era Isla des Diamants (ebook + audiolibe)

Eth març passat, eth Conselh Generau d’Aran que publiquèc ua edicion digitau deth libe «Era Isla deths Diamants» de Mossen Jusèp Condò Sambeat en grafia originau (felibrenca) e classica.

Un mes mès tard, entà Sant Jòrdi, eth Institut d’Estudis Aranesi (IEA) que’n publiquèc ua edicion audiolibe, liejuda per Maria Elvira Riu.

Qu’ei tostemp plan de veir qu’eth Conselh Generau, après ua bona tempsada sense cap de navèra, que contunha de méter ara disposicion de totis mès edicions digitaus deras suas publicacions en aranés.

Lecturas

Siempre qu’acabo un libro o una serie, me siento un poco fuera de lugar. Ixo no tien cosa que vier con si me cuaca o no l’acabanza. Ye mas bien como se bel dia ixos personaches estasen parti de la vida mía, y de repent ya no, y me tocase pasar pachina. No sabo si m’explico, pero a lo millor he a menester tiempo pa superar-lo. Por ixo me cuesta empecipiar bella cosa nueva asinas de seguiu.

A ormino los habitos los sigo relichiosament, pero cal namás un dia pa crebar ixe ciclo. Con la lectura me pasó muitas veces de tener bella temporada en la que no me vagaba lier cosa y lugo rematé sin tocar dingún libro por anyos. Por ixo, pa yo ye mas facil conservar l’habito de la lectura si me toca pillar lo transporte publico cada dia. Ye l’unico momento seguro de’l dia que pase lo que pase, no siga que dixe lo triballo, sabo que lo vo a tener.

Lo periodo mas intenso de lecturas que he teniu en los zagueros anyos estié, de feito, en lo 2014/2015. Triballaba 44 horas semanals, pero bi heba tiempo pa ir t’o chimnasio cada maitin, lier en lo tren, estudiar luengas dimpués de cenar y pa quedar con los amigos los findes. En la primera anyada en Chapón lieba, pero menos porque lo tiempo de viaxe en metro era pro curto. Y lugo, en las dos siguients, ya no lieba cosa porque no heba a menester pillar lo tren y lo tiempo libre qu’habié lo dedicaba a la carrera y a lo master que feba de vez.

Fa bellos meses que so tornau ta casa pa terminar lo TFM. Agora no triballo, pero tampoco no tiengo guaire tiempo. Incluso he teniu que dixar lo chimnasio, pero miro de lier bellas pachinas antis d’ir ta la cama. Lo ritmo ye lent, pero a moniquet vo tirando d’encima bel libret…